Контактирај не

  Корисни Линкови          Членство                    Стани член на MAPC
                    Регистрација тука,

          Донации


Донација на средства во денари :
"Здружение на палијативна нега на Република Македонија"
"жиро сметка: 300000000211884"
"даночен број: 4030993138810"
"NLB Банка"