СВЕТСКИОТ ДЕН НА ПАЛИЈАТИВАТА

17. октомври 2018


На 17.10.2018 год. во просториите на Хосписот Сју Рајдер во Скопје, а во организација на Геронтолошки завод 13 Ноември и Директорот д-р Салија Љатиф Петрушовска, заедно со Здружението за палијативна грижа на Р. Македонија, се одржа настан за одбележување на Светскиот ден на палијативата.

Покрај вработените, пациентите ги посетија претставници на Антиканцер Здружението Животна искра, на чело со г-ѓа Виолета Томовска, како и сликарот Живко Поповски- Цветин, кои на пациенитите им подарија скромни подароци. Меѓу другото, сликарот за секој пациент посебно нацрта и им подари слика со различни верзии на цвеќе. Гостите низ разговор , на нашите пациенти им влеаја надеж и бескрајна љубов за да можат полесно да ја издржат тешката болест, им внесоа радост во нивното тешко секојдневие.


Оваа година Хосписот Сју Рајдер во Скопје одбележува и 20 години од своето работење, со надеж дека и во иднина палијативната медицина уште повеќе ќе се развива во нашата држава.


Корисни Линкови


        Членство               Стани член на MAPC
               Регистрација тука,

           Донации


Донација на средства во денари :
"Здружение на палијативна нега на Република Македонија"
"жиро сметка: 300000000211884"
"даночен број: 4030993138810"
"NLB Банка"