ТРЕТО ИЗДАНИЕ НА ЕВРОПСКИОТ АТЛАС ЗА ПАЛИЈАТИВНА ГРИЖА

08. декември 2019

Во новиот Атлас објавен во 2019 год. од EAPC (Европската Асоцијација за палијативна грижа), каде што е член и MAPC ( Македонската Асоцијација за палијативна грижа), за прв пат се обработени и објавени податоци за демографски, организациони и едукативни ресурси на Р.С. Македонија во областа на палијативното згрижување.

Погледнете го Атласот тукаКорисни Линкови


        Членство               Стани член на MAPC
               Регистрација тука,

           Донации


Донација на средства во денари :
"Здружение на палијативна нега на Република Македонија"
"жиро сметка: 300000000211884"
"даночен број: 4030993138810"
"NLB Банка"